IC-meter

Sensorsystem til måling af indeklima

Funktion: Systemet kan måle temperatur, luftfugtighed, CO2 samt støj. Et godt indeklima kan være afgørende for vores helbred og trivsel. Nordeuropæere tilbringer 90% af tiden indendørs. Med sensorsystemet kan indeklimaet måles og visualiseres igennem en app. Her giver grafer med farveskalaer et overblik pr. dag, uge eller måned om, hvordan indeklimaet er. IC-Meter kan også give svar på spørgsmål om et højt varmeforbrug på grund af utilstrækkelig isolering, uønsket luftcirkulation eller høje indendørstemperaturer.
Målgruppe: Alle.
Udviklingsstadie: Er på markedet.

Link til IC-Meter hjemmeside.

IC-Meter (EN)

Function: Sensor system for measuring indoor climate. The system can measure temperature, humidity, CO2 and noise. A good indoor climate is important for our health and well-being. Northern Europeans spend 90% of their time indoors. With the sensor system, the indoor climate can be measured and visualized through an app. Here, graphs with color scales provide an overview of days, weeks and months and how the indoor climate is. IC-Meter can also provide answers to questions about high energy consumption due to insufficient insulation, unwanted air circulation or high indoor temperatures.
Target group: All.
Development stage: Is on the market.