iCura Activity

Aktivitets-trackersystem til rehabilitering

Funktion:Registrerer daglige aktiviteter som at vaske op eller gå på trapper samt mere specifikke træningsøvelser oprettet af borgerens fysioterapeut. Aktiviteterne registreres ved hjælp af en bevægelsessensor, man bærer på sig. Målingerne kan efterfølgende aflæses på en smartphone. Fysioterapeuten tilpasser aktiviteter og øvelser efter borgerens niveau og behov undervejs i rehabiliteringen. iCura Activity giver borger og fysioterapeut et overblik over aktivitetsniveau, træning og den personlige udvikling i rehabiliteringen. Systemet kan være med til at gøre træningen mere motiverende og fleksibel.   
Målgruppe: Patienter med livsstils- eller kroniske sygdomme fx KOL, diabetes eller kredsløbslidelser, samt borgere med tab af fysisk funktionsevne fx på grund af alderdom eller længerevarende sygdomsforløb.
Udviklingsstadie:  Er på markedet og er afprøvet i flere kommuner.

Link til iCura hjemmeside

iCura Activity (ENG)

An activity tracker system for rehabilitation.

Function: ICURA activity records daily activities such as dishwashing, walking on stairs and more specific training exercises organised by the citizen's physiotherapist. The activities are recorded using a motion sensor that you carry. The measurements are subsequently read on a smartphone. The physiotherapist adjusts activities and exercises according to the citizen's level and needs for the rehabilitation. iCura activity provides citizens and physiotherapists with an overview of activity level, training and personal development in rehabilitation. This may help to make the training more motivating and flexible.
Target group: Patients with lifestyle related or chronic diseases like COPD, diabetes or circulatory disorders and citizens with a loss of physical function due to old age or long-term illness.
Development stage: Is on the market and has been tested in several municipalities in Denmark.