Kaba TouchGo

Nøgleløst låsesystem

Funktion: Et nøglefrit låsesystem til plejehjem, hvor beboerne ikke behøver nøgler. Beboeren udstyres med en chip, der fx bæres i lommen. Når beboeren står foran en dør sender chippen et ikke mærkbart signal gennem kroppen til håndtaget ved låsen. Er beboeren ved den rigtige dør, lyser knappen grønt og beboeren har adgang til rummet. Beboeren skal blot trykke håndtaget ned på almindelig vis og uden brug af nøgle. Står beboeren foran den forkerte dør, kan døren ikke åbnes – og knappen lyser rødt. Så snart beboeren er gået ind i rummet låses døren automatisk udefra. Døren kan altid åbnes indefra.
Låsesystemet sikrer,  at beboeren kun har adgang til sit eget rum, og derved ikke kommer til at gå ind hos andre beboere. Dermed kan det være med til at skabe øget sikkerhed, privatsfære, mere tid til beboerne og nemmere administration.
Målgruppe: Borgere med demens.
Udviklingsstadie: Det er sat i produktion og kan indkøbes af det offentlige.

Link til forhandleren AVDANs hjemmeside.

Kaba TouchGo (EN)

Function: A key-free locking system for care centers where residents do not need keys. When the resident is standing in front of a door, the chip sends a unnoticeable signal through the body to the handle of the lock. If the resident is at the right door, the light turns green and the resident can access the room. The resident simply pushes down the handle in the usual way and without the use of a key. If it is the wrong door, the door cannot be opened - and the lights turns red. As soon as the resident has entered the room, the door locks to the outside automatically. The door can always be opened from the inside.The lock system ensures residents only have access to their own room and cannot enter the rooms of other residents. The system contributes to increased security, privacy, more time for the residents and easier administration.
Target group: Citizens with dementia.
Devenlopment stage: Is in production and can be bought by the public sector.