RoboFit

En intelligent træningsrobot til borgere med skulderproblemer

Funktion: Med chipkort logger borgeren ind på sit personlige træningsprogram. Robofit tilpasser sig præcis den styrke borgeren har på et givet tidspunkt med mulighed for både passiv, ledet-aktiv og aktiv bevægelse i en øvelse. Afløser konventionelle træningsmetoder,der kræver stor selvdisciplin for borgeren at udføre. Under træning genereres data, så borgeren får motiverende live-feedback og kan se fremgang i træningen. Samtidig kan fysioterapeuten få dokumentation om træning og udvikling.
Målgruppe: Har hovedsageligt været afprøvet af borgere med skulderproblemer, bl.a. i et 8 måneders testforløb på Ortopædisk Genoptræningscenter i Aarhus Kommune. Testforløbet viste, at borgerne oplevede systemet som nemt og enkelt at gå til, og behandlerne fik både den nødvendige indsigt og det samlede overblik over træningsforløbene hos de enkelte borgere.
Udviklingsstadie: Robofit bruges i praksis i flere danske kommuner. Visionen for videreudviklingen er, at det også skal kunne fungere til flere målgrupper samt at kunne bruges som et hjemmetræningssystem, hvor borgeren kan træne i eget hjem.

Link til Robofit hjemmeside.

Robofit (EN)

Function: An intelligent training robot for citizens with shoulder problems. With the chip card, the citizen logs in to his personal training program. Robofit adapts exactly to the strength the citizen has at any given time with the possibility of both passive, joint active and active movement in an exercise. Robofit replaces conventional training methods which require great self-discipline from the citizen to be compliant. During training, data is generated so that the citizen gets motivational live feedback and can see progress in training. The physiotherapist can obtain documentation about training and development.
Target group: Is primarily designed for citizens with shoulder disorders. It has been in an 8 month test course at Orthopedic Rehabilitation Center in Aarhus Municipality. The tests showed that the citizens considered the system as easy and simple to use, and the therapists got both the necessary insight and the overall overview of the training courses of the individual citizens
Development stage: Is used in practice in several municipalities. The vision for further development is that it will work for other target groups and could be used as a home training system for citizens in their own home.